ALGEMENE & ANNULERINGSVOORWAARDEN

Definities

a. Betreft: GaandeweG en de ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

b. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, overeenkomst of offerte.

 

Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Op alle met GaandeweG  gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1.2 Bij aanmelding geeft de deelnemer via een vinkje op het aanmeldformulier en/of de betaalpagina aan dat men kennis heeft genomen van en akkoord is met deze  algemene voorwaarden.  Artikel 1.3 Indien er onduidelijkheid is over deze bepalingen, of wanneer zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient er gehandeld te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1.4 Indien GaandeweG  niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, houdt dat niet in dat deze bepalingen niet van toepassing zijn. GaandeweG verliest daarmee niet het recht op stipte naleving.

Artikel 1.5 Berichtgeving aan de deelnemers gebeurt schriftelijk, via email of brief.

 

Omvang van de verplichtingen

Artikel 2.1 Met GaandeweG gesloten overeenkomsten leiden voor GaandeweG uitvaart tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. GaandeweG  is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar maatstaven van vakmanschap, inzet en zorgvuldigheid verlangd kan worden.

Artikel 2.2 Voor zover GaandeweG  voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van medewerking of informatieverstrekking van de deelnemer, kan GaandeweG  ontslagen worden van haar verplichtingen bij het niet tijdig verstrekken van deze medewerking of informatie.

 

Offerte voor in-company-opdrachten of maatwerk-trajecten

Artikel 3.1 Bij het opstellen van offertes mag GaandeweG uitgaan van de juistheid en volledigheid van alle door of namens opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 3.2 De door GaandeweG geschreven offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 4 weken, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3.3 Eerder aanvaarde aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor latere opdrachten.  Artikel 3.4 De opdracht komt tot stand zodra GaandeweG  de offerte ongewijzigd en getekend retour heeft ontvangen, respectievelijk de opdracht schriftelijk is bevestigd.  Artikel 3.5 Levertijden in offertes zijn indicatief. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan overschrijding hiervan. Er is geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

 

Aanmelding

Artikel 4.1a Voor de informatiedagen en specialisatiemodules geldt:

 • Aanmelding geschiedt schriftelijk, door middel van het aanmeldformulier op de website.
 • GaandeweG stuurt de deelnemer vervolgens schriftelijk (via e-mail) een bevestiging van aanmelding. Deze bevestiging maakt de aanmelding geldig.
 • Vanaf dat moment treden ook de annuleringsvoorwaarden in werking (zie artikel 6).

Artikel 4.1b Voor de basiseducaties geldt: o Aanmelding geschiedt schriftelijk, door middel van het aanmeldformulier op de website. Niet compleet ingevulde inschrijfformulieren worden niet in behandeling genomen.

 • Na inschrijving wordt een aspirant deelnemer uitgenodigd voor een motivatiegesprek. o Na het motivatiegesprek krijgt de aspirant deelnemer op dezelfde dag te horen of hij/zij wel of niet wordt toegelaten tot de opleiding.
 • Bij toelating ontvangt de aspirant deelnemer tevens diezelfde dag een educatieovereenkomst.
 • Na ontvangst hiervan heeft de aspirant deelnemer 7 dagen de tijd om zijn/haar definitieve keuze te maken omtrent deelname.
 • Indien de aspirant deelnemer besluit deel te nemen, bevestigt hij/zij deelname door de educatieovereenkomst ondertekend te retourneren aan GaandeweG.
 • Vanaf dat moment treedt de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen in werking (zie artikel 6). o Wanneer deze zijn verstreken, treden de annuleringsvoorwaarden in werking.

Artikel  4.2 Ook na bevestiging houdt GaandeweG zich het recht voor om de leslocatie te wijzigen.

Artikel 4.3 Per opleiding/module hanteert GaandeweG een minimum en een maximum aantal deelnemers; bij te geringe belangstelling kan GaandeweG besluiten om de opleiding/module niet door te laten gaan. De deelnemer krijgt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

 

Betaling

Artikel 5.1 De op de website genoemde bedragen zijn inclusief de op de website genoemde onderdelen. De opleidingen/modules zijn vrijgesteld van BTW.

Artikel 5.2 Op het aanmeldformulier geeft de deelnemer de juiste adresgegevens aan voor facturatie. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De factuur dient betaald te zijn voor aanvang van de opleiding/module. Voor de basiseducaties geldt de mogelijkheid om in termijnen te betalen. In dat geval dient de eerste termijn betaald te zijn voor aanvang van de opleiding. De overige twee termijnen dienen betaald te worden op de aangegeven vervaldata.

Artikel 5.3 Overschrijding van de betalingstermijn geeft GaandeweG  het recht tot het in rekening brengen van de wettelijke geldende rente met een minimum van 1 % per maand.  Artikel 5.4 Na overschrijding van de betalingstermijn volgt een schriftelijke herinnering met daarin een verlengde betalingstermijn van 7 dagen. Indien deze termijn is verlopen, schakelt GaandeweG een incassobureau in. De kosten daarvoor komen voor rekening van de deelnemer.

 

Annulering

Artikel 6.1 Annuleren dient schriftelijk te gebeuren, via e-mail.  De annulering is pas definitief wanneer deze door GaandeweG  is bevestigd.

Artikel 6.2 Na definitieve aanmelding (zie artikel 4.1) geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Na deze termijn gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Informatiedagen  
* Annulering tot 48 uur voor aanvang – kosteloos
* Annulering 48 – 24 uur voor aanvang – 50% van de deelnamekosten
* Annulering 24 – 0 uur voor aanvang – 100% van de deelnamekosten

 

Basiseducaties  
* Annulering tot 4 weken voor aanvang – kosteloos
* Annulering 4-2 weken voor aanvang – 10% van de educatiekosten
* Annulering 2-0 weken voor aanvang – 25% van de educatiekosten
* Tussentijds beëindigen van de opleiding – geen restitutie
 • Indien de deelnemer zich tijdens de eerste lesdag afmeldt, vindt geen restitutie van de educatiekosten plaats.
 • Indien de deelnemer zich voor of tijdens de eventuele tweede lesdag afmeldt, vindt geen restitutie van de educatiekosten plaats.
 • Het is niet mogelijk om de gemiste dag(delen) later in te halen tijdens een volgende soortgelijke module.

Eventuele openstaande termijnbetalingen dienen  onverwijld te worden voldaan.

Artikel 6.3 Bij ziekte van de docent of bij calamiteiten zorgt GaandeweG voor vervanging of een vervangende datum. GaandeweG streeft ernaar de opleidingen/modules te allen tijde door te laten gaan. Mocht het toch onverhoopt geen doorgang kunnen vinden, heeft GaandeweG de inspanningsverplichting om een vervangende opleiding/module aan te bieden. Mocht dit niet lukken, dan is GaandeweG uitsluitend gehouden tot terugbetaling van het reeds betaalde overeengekomen bedrag.

 

Aansprakelijkheid

Artikel 7.1 Aan de website of andere communicatiemiddelen van GaandeweG kunnen geen rechten worden ontleend. De content, tekst en beeldmateriaal, blijft te allen tijde eigendom van GaandeweG uitvaart Educatie.

Artikel 7.2 GaandeweG  sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade of ongeval op de locatie uit, voor zover hiertegen geen regels van dwingend recht van toepassing zijn.

Artikel 7.3 GaandeweG  is niet aansprakelijk voor haar toe te rekenen indirecte schade.

 

Overmacht

Artikel 8.1 Overmacht in deze voorwaarden houdt, naast hetgeen daarover in de wet en in jurisprudentie begrepen wordt, in alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien waarop GaandeweG geen invloed uit kan oefenen.

Artikel 8.2 GaandeweG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens een deelnemer indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch een krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8.3 Wanneer GaandeweG door overmacht een deel van de afgesproken overeenkomst wel uit heeft kunnen voeren, is GaandeweG gemachtigd dat deel te factureren.

 

Intellectueel eigendom

Artikel 9.1 Alle rechten op het intellectuele of industriële eigendom in betrekking tot de verstrekte leermiddelen liggen bij GaandeweG. De deelnemer is niet gerechtigd om educatie materiaal waarvan de rechten bij GaandeweG of haar docenten liggen aan derden af te staan of in gebruik te geven.

 

Geheimhouding

Artikel 10.1 GaandeweG is gehouden tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de deelnemer jegens derden. GaandeweG zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de deelnemer.

Artikel 10.2 De deelnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GaandeweG aan derden geen mededeling doen over de aanpak van GaandeweG, haar werkwijze en dergelijke en zal evenmin correspondentie tussen partijen aan derden beschikbaar stellen.

 

Geschillen en klachten

Artikel 11.1 De deelnemer dient een eventuele klacht over de door GaandeweG aangeboden diensten uiterlijk binnen 3 maanden na de levering van deze dienst kenbaar te maken. Bij het niet in acht nemen van termijn, wordt de deelnemer geacht akkoord te zijn met de geleverde  dienstverlening.

Artikel 11.2 Ingeval van een geschil of klacht, treedt de klachtenprocedure van GaandeweG in werking:

Artikel 11.2a Algemeen

Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld, serieus genomen worden en met aandacht worden besproken. Uitgangspunt is dat het vak van uitvaart- en /of ritueelbegeleider, en/of laatste levensfasebegeleider, een vrij beroep is dat niet aan enige wettelijke regelgeving of voorwaarden verbonden is, van welk ministerie of welke instantie dan ook.

Artikel 11.2b Procedure

 • De deelnemer (hierna te noemen ‘klager’) dient de klacht eerst schriftelijk in te dienen bij de GaandeweG, ter attentie van de directie.
 • GaandeweG (hierna te noemen ‘ontvanger’) stelt binnen 10 werkdagen een passende oplossing voor aan de klager.
 • GaandeweG legt de oplossing vast voor de klager en de ontvanger. Daarin staat vermeld:
  • naam van behandelaar van de klacht
  • aard van de klacht
  • voorgestelde oplossing
  • wel/niet overeenstemming van de klager
  • datum
  • handtekening

Artikel 11.2c Registratie

Klachten worden geregistreerd en voor een tijdsduur van 2 jaar bewaard.

Artikel 11.2d Beroepsmogelijkheid

Indien de klager niet tevreden is met de uitkomst van de oplossing van de klacht, kan de klager zich wenden tot de externe klachtbehandelaar. Dit is een onafhankelijk persoon die geen functionele banden met GaandeweG heeft.  De gegevens van de externe klachtbehandelaar:

De heer D. van der Werf

Telefoon: 038 454 9786 of 06 2441 5586 E-mail: douwevanderwerf@planet.nl

o De klachtbehandelaar zal de klacht opnieuw bekijken en beoordelen.

o De klachtbehandelaar zal binnen 4 weken uitspraak doen, tenzij er langer onderzoek nodig is. In dat geval zal de klachtbehandelaar beide partijen hiervan op de hoogte stellen en een nieuwe datum aangeven waarop hij uitspraak doet.

o Het besluit van de klachtbehandelaar is bindend voor de klager en de ontvanger.

o Eventuele consequenties voor de ontvanger dienen binnen 2 weken na het besluit afgehandeld te worden.

o Eventuele consequenties voor de klager dienen binnen 4 weken na het besluit afgehandeld te worden.

Artikel 11.3 Het indienen van een geschil of klacht ontslaat de deelnemer niet van betalingsverplichtingen.

 

Overige bepalingen

Artikel 12.1 Op de overeenkomst tussen GaandeweG en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van GaandeweG is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin behoudt GaandeweG zich het recht voor een geschil voor te leggen aan een volgens de wet bevoegde rechter.